Milex  SWB 164

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se