Rosita  SWB 3907

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se